BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İkbal ERBAŞ
YAPIM SEKTÖRÜNDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Tüm yasal düzenlemelere ve yaptırımlara rağmen artmaya devam eden iş kazaları sayısı, iş güvenliğinin sağlanması hususunda işçi tutum ve davranışlarına odaklanılmasını zorunlu kılmıştır. İşçilerin iş güvenliği kavramına ilişkin algıları da iş güvenliğinin sağlanması konusundaki söz konusu tutum ve davranışları yönlendirici bir etkiye sahiptir. Ancak iş güvenliği algısı çeşitli faktörlere göre çalışanlar açısından farklılık gösterebilir. Bu faktörlerin başında da demografik faktörler gelmektedir. Yapım sektörü farklı demografik özelliklere sahip çalışanların bulunduğu tehlikeli bir sektördür. Özellikle işçi statüsündeki çalışanların farklı yaş gruplarından ve çoğunlukla eğitim düzeyinin düşük olduğu bireylerden oluştuğu bu sektörde, söz konusu demografik farklılıkların işçilerin iş güvenliğine ilişkin algıları üzerindeki etkisi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı yapım sektöründe demografik faktörlerin işçilerin yapım işinin tehlikesine ilişkin algıları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışma kapsamında demografik faktörlerden yaş ve eğitim durumunun iş güvenliği algısı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Yapım sektöründe çalışan 130 katılımcıdan elde edilen sonuçlar SPSS 23.0 programında analiz edilmiştir. Sonuçlar daha genç yaş gruptaki işçilerin yapım işinin tehlikesine ilişkin algılarının düşük, eğitim seviyesi yüksek olan işçilerin algılarının ise yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçların başta yapım sektöründeki uygulamalar olmak üzere, tehlike ve risk oranı yüksek olan diğer sektörlere de katkı sağlaması hedeflenmektedir. Sonuçlar ayrıca iş güvenliğinin sağlanması hususundaki işverenlerin mevcut uygulamalarını da gözden geçirmeleri gerektiği hususuna dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: iş güvenliği algısı, iş güvenliği, işçi, yapım sektörü 


Keywords: