BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar KIRKIK AYDEMİR, Çiğdem AKDEMİR
YOĞUN KENT MERKEZLERİNDE KAMUSAL FIRSAT OLUŞTURAN; ARAMEKAN/ARAYÜZLER - NEWYORK BROADWAY CADDESİ DENEYİMİ
 
Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik ve teknolojik yapıdaki gelişmeler günlük hayat pratikleri ile toplumsal yaşam ve tüketim biçimlerine yansımaktadır. Tüketim hedefli büyümenin, yer, mekan ve zaman yönetimindeki üstünlüğü kültürel ve sosyal yaşamda kamusal mekanı tartışmaya/sorgulamaya açmıştır. Özellikle metropol kentlerde gökdelenlerin gölgesi altında insan ölçeğinden uzak kentsel ve mimari yapılaşma, kent içerisinde bazen bir duraksama bazen de içinde bulunulan karmaşadan kısa süreli uzaklaşma için insanları yeni kamusal mekanlar arayışına itmektedir. Cadde-sokaklar da gün içerisinde çokça deneyimlediğimiz kamusal gerçekliğin en çok görüldüğü ara mekanlardır. Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren aramekan/arayüzleri ile caddelerin, metropol kentlerde iletişim mekanı, kültürel-sosyal geçiş alanları olarak kent yaşamına kazandırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da kamusal fırsat alanları olan; yapı arası boşluklar ve yapı ara kesitleri ile ifade edilen aramekan/ arayüzlerin kent içerisinde önemine değinilmektir. New York Broadway Caddesi üzerinden ülkemiz metropol kentlerindeki caddelerin kamusal mekan kullanımı, planlaması/tasarlanması konusunda altlık oluşturulması hedeflenmiştir. Yöntem olarak farklı kaynaklar üzerinden literatür araştırması yapılmış, Broadway Caddesi için Google Earth Pro 7.3.1.4507 programı ile üç boyutlu sanal-cadde sokak görüntüleri kullanılmıştır. Broadway Caddesi’nde aramekan/arayüzlerin mekanla kurduğu ilişki ve mekanı etkilemedeki önemini anlamak açısından analiz-sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Kent büyüklüğünün yaklaşık üçte birinin kamusal mekandan oluştuğu Newyork’ta Broadway Caddesi, farklı özellikte kentsel nişleri ve paylaşımlı cadde uygulaması ile yaya-araç-bisikletli dolaşımı için alternatif mekanlar sunmaktadır Yapı-mekan-insan ilişkisinin güçlü olduğu aks kentin imajında da yönlendirici özellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent, kamu, aramekan/arayüz, cadde, New York Broadway Caddesi 


Keywords: