BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet İlker YALINER, Hasan BEGEÇ
YÜKSEK YAPILARDA KÜTLE BİÇİMLENİŞİNİN YAKIN ÇEVRE RÜZGAR ETKİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
 
Günümüzde bilinen şekliyle yüksek yapılaşmanın başlaması Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak 19.yüzyılda ortaya çıkan sosyolojik, ekonomik ve teknolojik değişimlere dayanmaktadır. Başlangıçta yüksek yapılar özellikle kent içerisinde sıkışık dokuda yoğun iş alanları yaratmak amacıyla inşa edilmiş olsa da zaman içerisinde konaklama, ticaret, ve karma kullanımlar da tercih edilerek yüksek yapılarda kullanım çeşitliliği oluşmuştur. İlk örnekleri Amerika’da görülen yüksek yapılar, günümüzde dünya genelinde inşa edilen bir yapı türüdür. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve daha birçok kentimizde de yüksek yapılaşma süreci başlamış ve devam etmektedir. Yüksek yapılar kentsel kararlar doğrultusunda tek bir parsel içerisinde ya da birçok parselde bölgesel yoğun olarak inşa edilmektedir. Bu nedenle yüksek yapılar; altyapı, trafik, iklim, görsel kalite, aydınlanma gibi çok sayıda fiziksel çevre etkisine neden olmaktadır. Fiziksel çevre etkilerinden iklim; yapı yakın ölçeğinde ele alındığında mikro iklim olarak adlandırılmaktadır. Mikro-iklim; ısı, nem ve rüzgardan oluşan iklim türüdür. Bu çalışma kapsamında yüksek yapıların fiziksel çevreye etkileri rüzgar bağlamında sorgulanmaktadır. Yüksek yapılarda yakın çevre rüzgar etkileri kütle biçimlenişine göre değişkenlik göstermektedir. Yapıdaki plan ve kesit tipolojisine bağlı olarak yapısal ölçekte, yüksek yapıların konumuna bağlı olarak bölgesel ölçekte rüzgar etkilerinin farklılaştığı gözlenmektedir. Kütle biçimleniş dili, rüzgarın yapı yakın çevresinde ve yakın kent içerisinde nasıl hareket edeceğine, yapı ve kent kullanıcısının rüzgar konforunun nasıl değişeceğine karar vermektedir. Bu çalışma ile birlikte tasarımcının yüksek yapı tasarım sürecinde alacağı kitle biçimlenme kararlarının rüzgar etkilerini nasıl değiştireceğine dair bir ön görü oluşturulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek yapı, Rüzgar, Mikro-iklim, Kütle biçimleri 


Keywords: