SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yadigâr Gökçe ŞİMŞEK, Serhat BAŞDOĞAN
 


Keywords:BİR ÜRÜN OLARAK KİTLESEL KONUT TASARIMINDA GENETİK ALGORİTMALARIN KULLANIMI
 
Ülkemizde her geçen gün artan barınma ihtiyacı ve özellikle büyük şehirlere yaşanan göç ile ortaya çıkan nüfus artışı barınma sorununu beraberinde getirmiş, bu sorun kamu ve özel sektörün desteğiyle kitlesel konut üretim biçimleri olarak gündeme gelmiştir. Bu nedenle önemi giderek artan ve karmaşık verilerin çoklu entegrasyonunu gerektiren büyük ölçekli konut projelerinde ön tasarım aşamasında alternatif tasarım kararı türetme süreçlerinin geleneksel yöntemlerle oldukça uzun zaman alması, hesaplamalı tasarım araçlarına olan ihtiyacı bir kez daha gündeme getirmektedir. Mimaride kavramsal tasarımdan uygulama aşamasına kadar her aşamada sıkça kullanılan Hesaplamalı Tasarım yaklaşımları ile daha kısa sürede daha verimli sonuçlar üretilebilmektedir. Farklı işlevleri ve farklı türde kullanıcıları içeren kitlesel konut projelerinde sayısal araçların üretken yapılarından faydalanmak; özgünlüğe, niteliğin artmasına ve üretim potansiyellerinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı kitlesel konut üretiminde ön tasarım aşamasında kullanıcı değişkenlerine bağlı olarak hesaplamalı tasarım aracıyla kütlesel tasarımların, mimarlar tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda analiz edilerek hızlı bir şeklinde oluşturulmasıdır. Çalışma kapsamında Zeytinburnu Kazlıçeşme’ de seçilen arazide kitlesel konutların ön tasarım aşamasında genel yerleşim ve kitle kararlarının alınmasında genetik algoritmalardan yararlanılmıştır. Kullanıcıya bir karar destek sistemi olarak hizmet edecek olan modelde hesaplamalı tasarım aracı olarak Rhino -Grasshopper yazılımı seçilmiştir. Kitlesel konut çeşitlenmelerinin oluşturulması için seçilen evrimsel hesaplamaların modele entegrasyonu, çoklu veri analizi ve optimizasyonu için ise Wallacei X eklentisinden yararlanılmıştır. Genetik algoritmalar ile elde edilen sonuç ürünler içerisinden, hedeflenen kriterlere en yakın değerleri sağlayan tasarımların seçimi yapılarak arazi özelinde çok sayıda alternatif kitlesel çözümlere kısa sürede ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kitlesel konut tasarımı, genetik algoritmalar, hesaplamalı tasarım, üretken tasarım