SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

İdris OĞURLU
 


Keywords:EKOLOJİK MİMARİ TASARIMDA TABİATI TAKLİDİN ÇERÇEVESİ
 
ÖZ: Ekolojik mimarlığın tabiatla uyumlu mimari olduğunu, form ve malzemenin veya tasarım fikrinin tabiattan alındığı bilinmektedir. Mimari tasarımda her zaman tabiattan ilham alabilir miyiz ve tasarımda tabiatı ne ölçüde ve nasıl taklit edebiliriz dediğimizde, tabiatta mükemmel bir akış ve işleyiş olduğunu, tasarıma örnek olacak sistem, obje ve modellerin bulunduğunu görmekteyiz. Bunlardan herhangi birine baktığımızda neyin ne için, ne maksatla, hangi ihtiyaca cevap versin diye orada olduğunu görebiliyorsak, tasarlayacağımız bir model için buradan ilham veya fikir almak ve kendi tasarım amacımız ve ihtiyacımız yönünde ilerleyebileceğimizi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu alanda gerçekleştirilmiş başarılı örnekler vardır. Ancak bu yolda alınacak bir hayli de mesafe bulunmaktadır. Bu çalışma bu ihtiyaçla kaleme alınmış, ekolojik mimarlık mimikri ilişkilendirilerek tasarımda, biyomikri, ekolojik temelli tasarım ve ekomimikri konuları irdelenmiştir. Ekolojik mimarlık ve ekomimkri tabiattan ilham alma, tabiatı örnek alma, tabiatı taklit etme yönleriyle birbirine oldukça yakın yerlerde durduğu görülmektedir. Biyomimikri bu gün için daha çok malzeme ağırlıklı bir tasarım yaklaşımı olarak algılansa da ekomimikri ile ileride binaların ekosistemler üzerinden şekillenebileceği öngörülmektedir. Mimarlıkta biomimikri tabiata uyum sağlayarak mimarlıkta sürdürülebilirliği yakalama gayretidir. Yani tabiatın bilincini yine tabiata uyumlu bir bina inşa etmede kullanmaktır. Tabiattaki bilinçli tasarım ve işleyişi ise en iyi doğal ekosistemlerde görebilmekteyiz. Bu bakımdan tabiata uyumun en emin ve kestirme yolu mimari tasarımı ekosistem temeline oturtmaktır. Bu sebeple mimari tasarımda hedef ekomimikri olmalıdır. Ancak teoride cazip görünen ekomimikri ve ekosistem temelli yapı tasarımının, uygulamada, sosyoekonomik faktörler sebebiyle birtakım zorluklarla karşılaşacağı düşünülmektedir. Uzun vadede tabiattaki teknoloji kaynaklı tahribatı ortadan kaldırmada elzem bir faktör olarak görünen biomimikrik tasarımlardan vazgeçmek mümkün görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğa, Mimari Tasarım, Tabiatı Taklit, Biyomimikri, Ekomimikri, Ekolojik Mimarlık