SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Okan YELER, Seher AKDENİZ
 


Keywords:PEYZAJ TASARIMLARINDA TOPOĞRAFİK YAPININ POZİTİF AMAÇLI KULLANILMASI: VAN İLİ ÖRNEĞİ
 
Topoğrafyanın yeri, arazi örtüsü planı ve projelendirilmesinde oldukça önemlidir. Yapılan projelere bakıldığında genellikle aynı kotta ve yüksekliklerin eşitlenerek tepe ve çukur olarak tabir edilen alanların tasarıma katılmadan tek düze gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Doğa ile uyumlu ve arazi örtüsünde görsel değişkenliğe sahip olarak tasarlanan projelerin, görsel bütünlüğe ciddi katkı sunabileceği bilinmektedir. Çalışma kapsamında, Van ili sınırları içerisinde merkez ilçe olarak yer alan Edremit ilçesinde, özel mülke ait bir proje alanı ele alınmıştır. Bu alan belirlenirken; topoğrafyanın peyzaj tasarımlarında doğal araziye uyumlu bir şekilde tasarlanabilmesi potansiyeli yüksek olan, içerisinde farklı yükseltiler ve kademeli geçişlerin yapılabileceği, farklı alan kullanım planlamalarına açık ve eğim farklılıklarının yer aldığı topoğrafya örnekleri dikkate alınmıştır. Tasarlanan örnek model ile arazinin mevcut durumu maksimum düzeyde korunarak, alana uygun fonksiyonel kullanımlar eklenerek öneri peyzaj projesi sunulmuştur. Hazırlanan proje kapsamında arazide yer alan mevcut bitki varlıkları korunacak şekilde yeni öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, kentlerde topoğrafya bakımından monoton mekân tasarımlarının yerini peyzaj tasarım kriterlerine uygun, daha dinamik ve görselliği ön plana çıkarabilecek, farklı yükseltilerin tasarıma katma değer katabileceği projeleri görsel olarak sunarak, projenin yakın çevresine ve kent kimliğine pozitif bir katkı sağlayacağını örnek modelle ortaya koyabilmektir. Böylece tasarlanan alanlarda tek düze arazi formlarının daha dinamik bir forma dönüşümünün sağlanabileceği vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Projeleri, Arazi Planlaması, Topoğrafya, Yükselti