BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazmiye Nur ŞENYIL, Süheyla BÜYÜKŞAHİN
AKILLI KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR: KONYA ÖRNEĞİ
 
Dünya nüfusunun artışı ve kentlerin modern gelişim göstermesi kırsal kesimlerde yaşayan insanların kentlere göç etmesine neden olmuş ve kent nüfusları hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda kentlere yerleşerek nüfus artışına neden olan insanlar, kent yaşamında kısa vadede kendilerine bireysel fayda sağlasa da, artan kalabalığa bağlı olarak kaynak ihtiyacının çoğalması ile ısınma, su, elektrik vb. yenilenemez kaynakların kullanımının artmasına ve güvenlik, sağlık, eğitim, kaliteli yaşam gibi hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. Özellikle 1950’li yıllarda başlayarak günümüze kadar katlanarak devam eden kentlere göç etme sonucu kaynak kullanım miktarının artması dünya genelinde fark edilmeye başlanmış böylelikle sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkan kaynak problemlerine çözüm getirmesi amacıyla çalışılmaya başlanmıştır. Var olanı daha etkili kullanmak ya da negatif etkiyi pozitife çevirmek için kullanılan “sürdürülebilirlik” kavramı temelde var olan bir şeyin kuşaklar arası iletilerek yeni gelecek nesillere aktarılmasını ifade etmektedir. Geleceği güvence altına almak için kullanılan bu kavram 20.yy’ın sonlarından bu yana teknoloji ile sürdürülebilir mekânsal alanları korumayı ve genişletmeyi amaçlayarak kentleşme olgusunu etkilemiş ve akıllı kent gelişimine neden olmuştur. Kentlerin yapısal dokusunu oluşturan binaların da akıllı kent olma sürecinde sürdürülebilirlik anlayışı ile tasarlanmaları günümüzde bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir bina tasarımları ve uygulamaları yaygın hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı kent olma sürecinde önemli adımlar atan ve gelişimini sürdüren Konya kentindeki sürdürülebilir binaların değerlendirilmesiyle bu sürece katkı sağlayacak öneriler geliştirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir bina, Konya 


Keywords: