BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu Filiz DEMİRCİ, Didem AKYOL ALTUN
BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYONUN MİMARİ TASARIMDA KULLANIMI
 
21.yüzyılın teknolojik ve bilimsel gelişmelerinin içinde disiplinlerarası çalışmalar, oldukça ve giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle biyoloji, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanları ile tasarım ve mimarlık disiplinlerinin ortaklığında, canlı organizmaların kullanıldığı çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerin temelde “doğadan esinlenme” fikrini barındırdığı ve eski dönemlerden beri bilinen biyomimetik yaklaşımın yeni bir türü olduğu düşünülebilir. Sürdürülebilir ve düşük karbon salımı içeren süreçlerin giderek önem kazandığı günümüzde, tamamen doğal ve biyolojik bir süreç olan bakteriyel biokalsifikasyon, mimari tasarım alanı için de kullanılabilir bir potansiyel içermektedir. Bakteriyel biyokalsifikasyon basitçe, özel bir tür bakterinin, gerekli ortam koşulları ve besin sağlandığında, kumu sertleştirerek taşa benzeyen yapılar üretmesine dayalı bir süreçtir. Bu yolla farklı nitelik ve ölçekte mimari/yapısal/endüstriyel tasarımlar/malzemeler üretmek mümkündür. Bu yolla tamamen doğal bir malzeme olan "kum"un, yine tamamen doğal süreçlerle ve yararlı bakteriler tarafından, toksik olmayan, insan sağlığına zararsız, ekolojik ürünlere dönüşümü amaçlanmaktadır. Dünya genelinde ve Türkiye’de az sayıda ancak heyecan verici çalışmalar bulunan bu konu, geleneksel, alışılagelmiş yapım yöntemlerine ve tasarım süreçlerine karşın alternatif ve yenilikçi bir yaklaşıma işaret etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, biyoloji ve mimarlık ortaklığında yeni gelişen bir alan olan bakteriyel biyokalsifikasyon sürecini irdelemek; bu sayede doğa ve mimarlık arakesitinde interdisipliner çalışmanın katkılarına dikkat çekmektir.Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, biyoloji ve mimarlık ortaklığında yeni gelişen bir alan olan bakteriyel biyokalsifikasyon sürecini irdelemek; ilgili örnekleri ortaya koymak ve bu sayede doğa ve mimarlık arakesitinde interdisipliner çalışmanın katkılarına dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik Tasarım, Biyokalsifikasyon, Kalsiyum Karbonat (CaCO3) çöktürülmesi 


Keywords: