BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge KANDEMİR, Fırat KÜÇÜKERSEN
ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ VE MEKAN TASARIMCISI İÇİN SERBEST EL ÇİZİMİ
 
Ching (2016)’in ifadesiyle “doğal ve çoğunlukla içten gelen insani bir tepki” olan çizme eylemi; düşünme, söz söyleme, arayışta bulunma, keşfetme vb. itkilerle gerçekleştirilirken, bir sürecin parçası ya da sonuç ürünün dışavurumu olabilmektedir. Çalışmada çizme eylemi, tasarım disiplini ve mekân tasarımı için bir düşünce ortamı-aracı olarak değerlendirilmektedir. Burada çizme eyleminin doğası ortaya konulurken; kâğıttan bilgisayara, kalemden yazılımlara çeşitlenen araç ve ortamlarda bunun ne derece korunabildiği sorgulanmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenen çizim ortam-araçları, tasarımın pek çok aşamasında kullanılmaktadır. Fakat bilgisayar destekli tasarım ve grafik tabanlı çizim programlarının, fikirlerin gelişimi, özgürce ifade edilmesinde yetersiz kaldığı görülmektedir. Murcutt (2017)’un ifadesiyle “el çiziminin, keşfin ayrılmaz bir parçası olduğu” gerçeği, günümüz tasarım eylemlerinde giderek atlanır hale gelmiştir. Bu çerçevede tasarlama ve serbest el çiziminin ilişkisi ortaya konulurken, tasarımcıların bakış açılarına yer verilecektir. Berger (2017b)’in benzetimiyle kâğıt yüzeyi uzay boşluğundan farksızdır. Bu alanı 3 boyutlu boşluk olarak algılayabilmek, tasarımcının düşünsel yetisine bağlıdır. Çalışmada, mekân tasarımcısı için yaratıcı, dinamik ve sınırsız olan bu alanının, yaratım eylemine katkıları konu edilecektir. Pallasmaa (2011)’ya göre bilgisayar yaratıcı ile nesne arasında uzaklık yaratmaktadır, oysa el ile çizmek, maket yapmak gibi tasarımcıyı nesneyle ya da mekânla dokunsal temasa geçirmektedir. Burada serbest el çizimi, diğer çizim yöntemlerinden farklı olarak insan bedenini ve duyularını harekete geçiren yapısıyla ortaya konulacaktır. El çiziminin; duyusallık, özgürlük, pratiklik, doğallık, gerçeklik gibi özellikleri tasarımcının insan doğasına yakın bir ortamda düşünebilmesine olanak tanımaktadır. Çalışmada, bir düşünme aracı ve ortamı olarak kâğıt yüzey üzerinde serbest el çiziminin doğasının hatırlatılması, tasarım eyleminin doğasının da hatırlanmasında önemli görülerek değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çizme Eylemi, Çizme Ortam ve Araçları, Serbest El Çizimi, Mekân Tasarımı 


Keywords: