BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece GÜLEÇ, Rengin ZENGEL, İlknur DOĞRUSOY
EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YÖNTEMLERİ KENTSEL TARIM, DİKEY TARIM VE PERMAKÜLTÜR YÖNTEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tarımın kente entegre edilme hedefi geçmiş yıllardan günümüze farklı karakterlere bürünüp gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında kentsel tarım uygulamalarının, dikey tarım yöntemlerinin ve permakültür tasarım biliminin, tarımın tarihten bugüne kentler içinde gelişen teknoloji ve siyasal olaylara bağlı olarak nasıl şekil değiştirdiği incelenmiştir. Çalışmanın amacı, tarih boyunca uygulamalarda farklılık gösteren fakat ana fikir olarak aynı amaca yönelik kentteki tarımsal aktivitelerin, sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal aşaması açısından değerlendirilmesi ve kentsel sorunlara sürdürülebilirlik çevresinde çözüm bulup bulamayacağını ortaya çıkarmaktır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi AR 5116 kodlu ders kapsamında geliştirilmiş ve kentsel tarım, permakültür ve dikey tarım konuları dahilinde Türkiye'den ve dünyadan toplamda 24 örnek incelenmiştir Genel olarak incelendiğinde, geçmişte keşfedilmiş sürdürülebilir kentsel tarım yöntemlerinin, teknolojinin gelişmesiyle ve güncel söylemlerin üretilmesiyle farklı konular gibi gösterildiği ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerin uygulama biçimlerinden ve etrafında yarattığı popüler etkiden görülmektedir ki, sürdürülebilirliğin kentsel açıdan gerçekleştirilmesini sağlayan bu uygulamalar, doğal kaynakların korunmasını ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasını sağlamak yerine, yeni pazar aracı haline gelmiş, reklam ve popülerlik bu aşamada asıl amaçtan daha ön plana geçmeye başlamıştır. Sürdürülebilir olarak önerilen, güncel kentsel tarım yöntemleri ve permakültür uygulamaları, fikir olarak sürdürülebilirliği sağlama amacı ve bazı başarılı örnekleri barındırsa dahi uygulama yöntemleri asıl amacını gerçekleştiremediğini ve çokça dezavantajı bulunan tartışılır uygulamalar haline geldiğini göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, bu uygulamaları hayata geçirmek için dikkat edilmesi gereken durum, sürdürülebilirlik adı altında farklı görüntülerle karşımıza çıkan uygulamaların asıl amacının ve veriminin araştırmalarının derinlemesine yapıldıktan sonra uygulamaya geçirilmesi, dezavantajları en az olan ve gerçek anlamda çevresel kaynakların yok olmasını engelleyebilecek nitelikte kurguların oluşturulmasını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kentsel tarım, dikey tarım, permakültür 


Keywords: