BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yaşar Selman GÜLTEKİN,Pınar GÜLTEKİN, Melek YILMAZ KAYA
EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜZCE HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
 
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’e göre ekoturizm; biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, yerel halkın refahının gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkın doğal çevrenin korunması konularında bilinçlendirilmesi, küçük ölçekli işletmelerce küçük turist gruplarına hizmet verilmesi ve taşıma kapasitesinin aşılmaması, katılımcı anlayışın benimsenmesi kavramları ile ilişkilendirilmiştir. Ekoturizm faaliyetlerinin kırsal kalkınmada etkin bir araç olabilmesi için, yöre halkının ekoturizme destek vermesi ve kazanç sağlaması beklenmektedir. Yöresel lokanta işletmeciliği, el sanatları ürünleri satışı, konaklama tesisi işletmeciliği, rafting, yelken, orientring, bisiklet kiralama vb. aktivite alanları işletmeciliği ekoturizm faaliyetlerinde kazanç sağlayabilecek hizmetlerdir. Turistlere yöresel ürünlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması, gelenek ve göreneklerin sonraki kuşaklara aktarılabilmesi, yerel halkın doğal unsurları koruması vb. gibi ekoturizm hedeflerine ancak ekoturizm faaliyetlerinde elde edilecek kazançtan yerel halkın yararlanması ve yaşam koşullarından memnuniyeti ile ulaşılabilir. Yerel halkın ekoturizmden kazanç elde edebilmeleri ise; bireylerin yaşadıkları çevreden bağımsız olarak, yenilikçi ve cesur olmaları, risk alabilme seviyeleri, iş kurma eğilimleri, girişimci olma potansiyelleri, yada herhangi bir faaliyet içerisinde yer almaya gönüllü olmaları vb. kişisel özellikleri ile sınırlıdır. Çalışmada, Düzce ili Yığılca ilçesinde yer alan, bahar ve yaz aylarında piknik, doğa yürüyüşü, kampçılık, orientring, bitki gözlemciliği ve yelken aktivitelerinin yapıldığı Hasanlar Barajı civarında bulunan Hasanlar köyü halkının yerel liderlik yapısını belirlemek ve ekoturizm faaliyetleri içerisinde girişimciliğe yatkınlıklarını ölçebilmek amacıyla, yöre halkına 120 adet anket uygulanmıştır. Anket sonuçları IBM SPSS Statistics 22 programında analiz edilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve faktör analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Hasanlar köyü halkının ekoturizm faaliyetlerinde girişimci olma potansiyellerinin bulunmadığı, ancak hizmet alanlarında çalışmaya gönüllü oldukları söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düzce, Ekoturizm, Girişimcilik, İnsan Refahı, Kırsal kalkınma 


Keywords: