BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan UŞMA, Deniz ERDOĞAN ÖLÇER
FOTOVOLTAİK (PV) GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖZELLİKLERİ, MİMARİ TASARIM İLE İLİŞKİSİ VE ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Endüstri Devrimi ve beraberinde yaşanan teknolojik gelişmelerle enerji tüketiminin artması ve özellikle 1970’li yıllarda yaşanan enerji kriziyle birlikte, fosil yakıtların hem insan sağlığı hem de ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri idrak edilmeye başlanmıştır. Bu süreç, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının arttırılması ve enerji kullanımında fosil yakıtlar yerine tercih edilmesinin öneminin anlaşılmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Binalar, küresel olarak tüketilen toplam enerjide önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de binaların enerji etkinliğinin artırılması zorunluluk haline gelmektedir. Enerji etkinliğini artırmada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça önemlidir. Bu kapsamda geliştirilen fotovoltaik (PV) sistemler, güneş enerjisinden doğrudan elektrik üreten yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Fotovoltaik hücreler, katı haldeki yarı iletken malzemeler sayesinde elektrik üretme kapasitesine sahip, herhangi bir hareketli parçası bulunmayan, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymayan ve yaşam döngüleri boyunca neredeyse hiç kirletici oluşturmayan sistemlerdir. Önceleri uzay teknolojisinde kullanılan, ardından elektrik şebekesinin olmadığı kırsal bölgelerde sistemin kendi elektrik enerjisini üretmesinde kullanılan PV paneller, 1990’lardan başlayarak günümüzde de rahat bir şekilde mimariye entegre edilebilir durumdadır. Temelde yaygın olarak kullanılan fotovoltaikleri; kristal güneş hücreleri ve ince film (amorf silikon) güneş hücreleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bahsi geçen PV güneş panel tipleri ve özelliklerinin ele alındığı çalışmanın amacı; PV güneş panellerinin mimari tasarımdaki yeri, mimariye entegrasyonu, kullanım alanları, yöntemleri ve yenilikçi yaklaşımları detaylı olarak incelemektir. Bu bağlamda, yurtiçi ve yurtdışından örnek binalar çalışma kapsamına dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: PV güneş panelleri, Mimari tasarım, Sürdürülebilirlik, Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji 


Keywords: