BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Filiz DOĞAN
KAMUSAL MEKANDA SANAT
 
Toplumun her kesiminden tüm bireyler için ortak kullanım alanı olarak kullanılan kamusal mekanlar, insanlar için geçmişten günümüze çevreyle iletişim kurma, temel ihtiyaçlarını karşılama, kente dair izlenimler edinme ve toplum olma bilincinin gelişimi gibi pek çok noktada önemli rol oynamışlardır. 1950 sonrası kamusal mekanlar, sanatçıların eserlerini biçimlendirerek topluma sunduğu alanlar haline gelmiştir ve böylece kamusal mekanlar günümüzde, geçmiş dönemlerin sergi salonu ve galeri mekânlarının fonksiyonunu yüklenerek sanatın ve sanat eserinin topluma sunulduğu alanlar olarak değerlendirilmektedir. Kamusal mekânlardaki sanat eserleri, izleyicilerin katılımı ile etkileşimli yapılar olmalarının yanı sıra, sanatçı-izleyici ve sanat eseri birlikteliğinin yoğun olarak yaşandığı öznel bir süreci de tanımlamaktadır. Caddeler, sokaklar, meydanlar bir kenti kent yapan önemli kamusal mekanlardır. Bu alanların sanata kucak açması, sanat toplum bütünleşmesine zemin hazırlaması açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada, kamusal sanat uygulamalarının kent kimliğine olan katkısı ile kamusal alanlardaki sanat etkinliklerinin toplum üzerindeki etkileri saptanmaya çalışılmış, sanatçı-izleyici ve mekân bağlamında kamusal alana yönelik bilgiler sunmak ve bu alanda gerçekleştirilen sanat pratiklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda sanat çalışmalarının kamusal mekanlarda kullanımını ve insana sunduğu farklı mekan deneyimlerini tanımlamak, fiziksel ve sosyal etkileşimlerle kent yaşamına katkılarını ortaya koymak bu çalışmanın başlıca hedefleri olmuştur. Çalışma, betimsel yöntem ve tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında sonuç ve öneriler geliştirilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-1075-5752

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kamusal Alan, Kamusal Sanat 


Keywords: