BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal ERDOĞAN ŞUMNU, Elif ÖRNEK ÖZDEN
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MARKALI KONUT PROJELERİ RANT İLİŞKİSİ
 
Kentlerin mekânsal yapısı, kendine özgü süreçler ve toplumsal dinamiklerle şekillenmektedir. Batılı ülkelerin kentlerinde, sosyal ve ekonomik açıdan çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler olarak başlayan kentsel dönüşüm uygulamaları; genelde kentin, nüfusunu kaybetmiş ya da düşük gelir gruplarının kötü ekonomik ve fiziksel şartlarda yaşadıkları ve sosyal dayanışmanın kaybolduğu konut alanlarında, eski boş liman ve sanayi alanlarında kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projeler biçiminde olmuştur. Ülkemiz kentlerindeki dönüşüm için ise, bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel değişkenlerin etkileşimi sonucu gerçekleşen farklı dönüşüm sürecinden söz edilebilir. 2000 sonrası dönemde dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarındaki en önemli gelişme kentsel dönüşümün yasalarda yer almasıdır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 392 riskli alan belirlenmiştir. Bunların yanı sıra bina bazlı riskli yapı dönüşümleri yapılmaktadır. Çalışmada 6306 sayılı kanundan yararlanılarak dönüştürülen 100 konut ve üzerinde birim içeren 220 Markalı Konut Projesi ele alınarak bölgesel konut fiyatlarının, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla nasıl etkilendiği incelenecektir. Bu projelerin Ekim 2018 itibariyle 95 tanesinin inşaatı tamamlanmış durumundadır, 129 tanesinin ise inşaatı halen devam etmektedir. İnşaat halinde olan bu projeler ile 75.109 adet yenilenmiş konut biriminin en son 2021 yılı itibariyle tamamlanmış olacağı ön görülmektedir. Bu markalı konut projeleri üzerinden, dönüşüm öncesi bölge fiyatları, Markalı Projelerin liste satış fiyatları ve dönüşüm süreci sonunda içinde bulundukları bölgelerin fiyatlarının nasıl değiştiği ortaya konarak, kentsel dönüşümün riskli yapı dönüşümü odağından çıkarak daha çok ekonomik/ rant odaklı hale nasıl ve neden dönüştüğünün cevabı aranmaktadır. Detayda odaklanılan bölgeler projelerin yoğunlaştığı Kağıthane, Kadıköy, Bağcılar ve Kartal'dır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Markalı Konut Projeleri, Konut fiyatları, Rant 


Keywords: