BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur KOYUNLULAR, Sİbel POLAT
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİNİN ROLÜ: BURSA SICAKSU BÖLGESİ ÖRNEĞİ
 
Bursa’yı ‘Termal Turizmin Başkenti’ yapmak hedefiyle, bu çalışmada Bursa’da uzun yıllar sanayi alanı olarak kullanılan, ancak 2000li yıllarda kentsel dönüşüme tabi olan Sıcak Su Bölgesi peyzaj şehirciliği yaklaşımı doğrultusunda tartışılacaktır. AMAÇ Çalışmanın amacı peyzaj şehirciliğinin temel ilkeleri üzerinden Sıcak Su Bölgesindeki kentsel ve mimari sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. KAPSAM Alan çalışması kısmında Sıcak Su Bölgesinin tarihsel ve mekânsal gelişimini geçmişten günümüze değerlendirilecek, bölgeye yönelik geliştirilen planlama kararları ve projeleri tartışmaya açılacak, bölgenin sorunları analiz edilecek ve incelenen örnekler üzerinden bölgeye yönelik peyzaj şehirciliği temelli öneriler geliştirilecektir. Çalışma alanı olarak 100 hektarlık kentsel dönüşüm alanı içindeki Sıcak Su bölgesinin, kükürtlü Sıcak Su Parkı olarak işlev kazanması için çalışmalara başlanmıştır. 1. Sıcak Su Bölgesi Proje Alanı 2. İpekiş Merkezi ve Çevresi 3. Yeni Kaplıca ve Çevresi 4. Merinos Stadyumu ve Çevresi YÖNTEM Çalışmada yöntem olarak literatür ve arşiv araştırması ve alan çalışması kapsamında gözlem ve yerinde fiziksel tespit yapılmıştır. BULGULAR Alandaki fiziksel, sosyal çevre ve mekânlar, her yönüyle insan sağlığı, mahremiyet, estetik, ekonomi vb. boyutların göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. SONUÇ Bu çalışmada kentsel dönüşüm alanları için peyzaj şehirciliği ilkeleri doğrultusunda yürütülecek bir planlamanın nasıl olması gerektiği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Planlama, Peyzaj, Ekoloji, Sürdürülebilirlik, Tasarım, Mimarlık 


Keywords: