BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

S. Banu GARİP, Ervin GARİP, Orkan GÜZELCİ, Zeynep BİRGÖNÜL, Handan GÜZELCİ, Gözde GÖKDEMİR, Ceren ÇELİK, Gülseren EROL SOYÖZ
KONUT İÇ MEKANLARINDA DEPREM RİSKLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Deprem risklerinin tespiti ve önlenmesine-azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yapıların doğru yerleşimi, sağlamlığı ve depreme dayanıklılığının sağlanması alınacak en önemli tedbirlerdir. Sonraki adımda yapıların iç mekanlarında da alınacak önlemler ile risklerin azaltılabileceği bilinmektedir. Yaşanan depremler sırasında çok sayıda insanın konut iç mekanlarını kullanıyor olmaları, ve günlük yaşantının büyük ölçekte konut iç mekanlarında geçiyor olması bu konuda yapılan çalışmaların önemini tanımlamaktadır. Bildiri kapsamında deprem risklerini azaltmaya yönelik konut iç mekan tasarım kriterlerinin neler olduğunu tespit etmeyi ve bu kriterlere bağlı olarak azaltılmış risk alanları tanımlayan bir tasarım modeli geliştirmeyi amaçlayan araştırma projesinin ilk aşaması sunulmaktadır. Çalışmada “iç mekanlarda deprem riskleri ve risklerin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar” ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınlar 6 kişilik bir araştırmacı ekibi tarafından taranmış, toplamda 68 yayın sistematik olarak analiz edilmiştir. Konut iç mekanlarında mekansal bileşen ve bileşen gruplarına ilişkin sınıflandırmalar belirlenmiş ve bu kategorilere göre tasarım kriterleri araştırılmıştır. Bu aşamada içerik analizi yöntemi kullanılarak kriterlerin tanımlanmasına yönelik veriler “riskler” ve “stratejiler” başlıkları altında toplanmıştır. Amaç, deprem bölgelerinde yer alan konut iç mekan tasarımında literatürde tanımlanan risk ve stratejilerin bütüncül bir veri seti olarak kullanabilmesini sağlamaktır. Araştırma kapsamında tüm süreç ve elde edilen bulgular, “Konut İçi Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Rehberi” başlığı ile bir tasarım rehberi olarak düzenlenmiştir. Bu rehber, iç mimarlar ve tasarımcılar için olduğu kadar kullanıcılar tarafından da kullanılmak üzere depremin iç mekanda oluşturacağı riskleri azaltmaya yönelik bütüncül bir veri seti sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç mimari tasarım, iç mekan tasarımı, konut iç mekanları, deprem, risk azaltma 


Keywords: