BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur KARA, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
MODÜLER KUTU SİSTEMLERİN İNCELENMESİ: MUSEUM HOTEL ANTAKYA ÖRNEĞİ
 
Endüstrileşme ve yoğun nüfus artışı özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında geleneksel inşa yöntemlerini yetersiz bırakmış, artan konut ihtiyacı ve yoğun talep hızlı ve seri üretim sistemlerini gündeme getirmiştir. Bu sistemler içerisinde en yaygını prefabrikasyon olup bir binayı oluşturan yapısal öğelerin bir kısmının ya da tamamının fabrika ortamında üretilmesi, montaj aşamasının şantiyede gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Prefabrikasyon sistemlerinin çeşitlerinden biri olan modüler kutu sistemleri duvarların panel şeklinde döşeme üniteleriyle bir araya geldiği açık, yarı açık veya kapalı mekân elemanlarıdır. Modüler yapım sistemleri, binanın yapısal donatı elamanlarının bağımsız olarak fabrika ortamında üretilerek sahaya taşındığı ve yerinde montajla tamamlandığı bir yapım tekniğidir. Duvar ve döşeme birimlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan modüller değişik biçimlerde bir araya getirilerek binaları oluşturmaktadır. Modüler yapı türleri kalıcı modüler yapılar ve taşınabilir modüler yapılar olarak iki farklı sınıfa ayrılmaktadır. Modüler yapılarda kullanılan modüler yapı elemanları genel olarak cephe elemanları, servis elemanları ve mekânsal yapı elemanları şeklinde üç farklı kategoride incelenmektedir. Bu çalışmada modüler kutu sistemlerinin mimaride kullanımının getirdiği avantajların yapı kalitesi, ergonomi, esnek planlama, inşa sonrası değiştirilebilir ve dönüştürülebilir mekân olanağı, hızlı üretim ve inşa dolayısıyla zaman ve malzeme tasarrufu, ekonomik olması ve geri dönüşüm sağlaması açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu incelemelerin örneklem alanı olarak seçilen Antakya Museum Hotel çerçevesinde yapılması hedeflenerek ve yapının dünyadaki ilk müze oteli olarak planlanmasının altında yatan sebepler ve modüler sistemle inşa edilmesinin gereklilikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstrileşmiş Yapı, Modüler Kutu Sistemler, Modül, Müze Oteli 


Keywords: