BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kevser KAYACIK, Ömür BARKUL
SOSYAL ÇEVRENİN YAPMA ÇEVREYE ETKİSİ:YELDEĞİRMENİ
 
İnsanlık tarihi ile birlikte insanların çevre ile ilişkileri başlar. Çeşitli doğal etkenlerden, tehlikelerden korunmak için sığınmak, insanların çevreye karşı verdiği ilk tepkidir. Çevre sözlük anlamı ile kişinin bulunduğu ortamı ifade etmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarına ve gelenek göreneklerine göre bulundukları çevreyi düzenler ve değiştirir. Zamanla insanların bir araya gelmesiyle de toplumlar oluşur. Böylece çevre topluluklar tarafından belirlenmeye başlar. Çevre verileri bir yapının oluşumunu ve kullanımını etkilemektedir. Doğal çevre, sosyal çevre ve yapma çevre olarak çevre verilerini ele alabiliriz. Doğal, sosyal ve yapma çevrenin etkileri sonucunda bölge veya yapı grubu değişim geçirmektedir. Topoğrafya, yön, rüzgar vs. doğal çevre verilerini; kültür, eğitim düzeyi, bireyler arasındaki ilişkiler vb. sosyal çevre verilerini; yapılar, yollar, imar durumu gibi unsurlar da yapma çevre verilerini oluşturur. Küçük ya da büyük her çevre bir toplumun, kültürün izlerini taşır. Yapma çevrenin durumunu kullanıcılar sosyo-kültürel özellikleriyle yansıtmaktadır. Toplumun ihtiyaç ve kültür değerlerindeki değişimler, çevredeki değişimlere neden olur. Yani yapma çevre üzerinde meydana gelen değişimler sosyal çevredeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sosyal çevredeki değişmeler ise kullanıcı gereksinmelerindeki değişmelerin bir sonucudur. İstanbul’un en eski yerleşimlerinden olan Yeldeğirmeni, sosyal ve yapısal olarak bir değişim içerisindedir. Semtte gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni açılan mekanlar, mahalle sakinlerinin gençleşmesi, bölgenin kültürel, fiziksel ve ekonomik yapısında değişime neden olmaktadır. Bu çalışma, semtte meydana gelen bu değişimlerin yapma çevre üzerindeki etkisini, beraberinde soylulaştırmaya neden olup olmayacağını inceleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Sosyal Çevre, Yapma Çevre, Yeldeğirmeni 


Keywords: