BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sezer ÜNAL, Alper SAĞLIK
TÜRKİYE HAVZALARI VE SUYUN ETKİN KULLANIMI (SUSURLUK HAVZASI / ERDEK - BANDIRMA SU REZERVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
 
Türkiye, su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığı gibi, mevcut su kaynaklarının ülke geneline dağılımı da eşit değildir. Ülke içinde 26 akarsu havzası bulunmakta olup, bu havzaların yalnızca dördü yıllık yağışın % 37’sini karşılayabilmektedir. Türkiye çevrenin korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenlemeyi 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ile yapmıştır. Bu kanun kapsamında su havzaları, özel çevre koruma bölgeleri, hassas ekosistemler ve sulak alanların korunması ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi konuların bölgesel ölçekte çözümlenmesine karar verilmiştir. Ülkemiz yönetimleri de bu farkındalıkla Türkiye su haritalarını oluşturmuş ve bu harita ile birlikte havza bölgeleri oluşturmuştur. Türkiye genelinde yirmi altı (26) havza bölgesi ortaya çıkarılmıştır. Susurluk Havzası da bu sıralama içinde kendine yer bulmuştur. Susurluk havzası yönetim planı içinde yer alan şehirler; Bursa, Balıkesir, Kütahya illeridir. Susurluk Havzası, 22.399 km²’lik yağış alanına sahip olup, büyüklük bakımından havzalar içerisinde 12. sıradadır. Susurluk havzası eylem planı çalışma alanı olarak büyük bir alana sahip olması sebebiyle daha küçük ölçekte Balıkesir’in ilçeleri olan Bandırma ve Erdek su kütlelerinin durum değerlendirmesi üzerinde bir araştırma ve önlem planları üzerine çalışma yapılacaktır. Türkiye’de, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Kıta İçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması”na giren yüzey suları için, 4 adet su kalite sınıfı tanımlanmaktadır. Suyun kirlenmesine etki eden faktörler; kentsel kirlilik, endüstriyel kirlilik, düzenli-düzensiz katı atık depolama alanlarından sızan sular, yayılı yüklerden kaynaklanan kirlilik, zirai kirliliktir. Bu çalışmanın temel amacı küçük ölçekten başlayıp yaşamın kaynağı suyun korunması ve mevcut su rezervlerinin kirletilmesini önlemek ve kirletilmiş suların durum analizlerini ortaya koyup gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Bandırma, havza, su, kirlilik, Erdek 


Keywords: