BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Atakan BAŞ, Dilek AKBULUT
ÜRÜN TASARIMI DERSİ STÜDYO PROJELERİNDE TEMEL TASARIM İLKE VE ELEMANLARININ ETKİSİ
 
Tasarım eğitimi, özellikle Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü lisans programlarında dönem başlangıcından itibaren mezuniyet sürecine kadar farklı aşamalardan oluşan, birçok temel bilginin, ileri düzey alan bilgisi ilesentezlendiği bir birikimi ifade etmektedir. Tasarım eğitimi alacak öğrencinin, alanın temel başlıklarından olan tasarım ilke ve elemanlarınıyeteri düzeyde kavrayıp, sürecin bir çıktısı olan uygulamalara yansıtması, tasarımcı kimliğinin oluşmaya başlamasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu noktada, ürün tasarımcısı olacak adayın, eğitiminin ilk iki döneminde alacağı temel tasarım eğitimi büyük bir rol oynamaktadır. Belirli ilkeler ve elemanlar bütününden oluşan temel tasarım eğitimi, ilerleyen süreçteki proje çalışmalarında önemli etkilere sahiptir. Bu çalışmada amaç, söz konusu ilke ve elemanların, tasarım stüdyolarındaki öğrencilerinbelirlenen projelerdeki ürünü tasarlamasında eskiz, taslak, form gibi süreçlere etkisini incelemek olup, ortaya çıkan projelerde, alınan temel tasarım eğitiminin ürüne yansımasındaki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Temel Tasarım stüdyo eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 2. sınıf Ürün Tasarımı dersinin çıktıları üzerinden yapılan incelemeler çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Elde edilecek bulgular, temel tasarım ilke ve elemanlarının, ürün tasarımı stüdyo projelerindeki öğrenci farkındalığını artırıp artırmadığı üzerinden değerlendirilecektir. Sonuç olarak, tasarım eğitiminin belirli kurallar ve temel ilkeler üzerinden yürütülen bir süreç olduğu göz önüne alındığında, etkilerinin belirli aşamalarda ölçülmesi, gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın sonucunu oluşturan, tasarım ilke ve elemanlarının ürün tasarımına olan etkileri, tasarımcı kimliğini kazanmaya başlayan öğrencilerin hangi süreçte olduklarını, farkındalık seviyelerini ve çalışma özgünlüklerini gözlemleme açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım , İlke, Eleman, Ürün, Proje 


Keywords: