BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Roşna AKYILDIZ, Neslihan YILDIZ
EĞİTİM YAPILARINDA FİZİKSEL KONFOR KOŞULLARININ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Eğitim yapıları, öğrencilerin zamanlarının büyük bir bölümünün geçtiği, aynı zamanda akademik gelişimlerinde önemli rol oynayan mekânlardır. Eğitim ortamı bünyesindeki iç mekânların sahip olduğu fiziksel koşullar işlevsel eğitime olumlu ya da olumsuz doğrudan etki edeceğinden bu noktada en önemli faktörlerden biri mekânsal konfordur. Eğitim görülen bu mekânlarda konfor koşullarının sağlanması, kullanıcı memnuniyeti ve mekânsal kalitenin belirlenmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Buna dayalı olarak öğrenme eyleminin gerçekleştiği iç mekânların temel ergonomik ilkeler doğrultusunda tasarlanmasıyla, mekânın kullanıcıları olan öğrencilerin ergonomik gereksinimleri karşılanmış ve ergonomik tasarım prensiplerine uygun koşullar sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesi kampüsünde yer alan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasında bulunan İç Mimarlık Bölümüne ait tasarım stüdyolarının, iç mekân fiziksel çevre kalitesi; planlama parametresi bağlamında öğrenci görüşleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme için, eğitim kurumunun mevcut tasarım stüdyolarında öğrenim gören ve aynı zamanda mekânı deneyimleyebilen öğrencilerle; yapısal konfor şartlarından biri olan “planlama” parametresi ele alınarak bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması, yapısal konfor şartlarının iyileştirilmesi veya yeni bir tasarım geliştirilmesi adına yapılmış bir değerlendirmedir. Çalışmada öncelikle, tasarım stüdyolarının fiziksel konfor koşullarıyla ilgili literatür analizi yapılmış olup çalışma kapsamında tasarım stüdyolarındaki fiziksel konfor koşulları planlama parametresi altında ele alınmıştır. Sonraki aşamada üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümü tasarım stüdyolarının fiziksel konfor koşullarına ilişkin kullanıcı grubu olan 100 öğrenciyle anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması ile öğrencilerin stüdyo iç mekânlarına dair memnuniyet düzeyleri ve beklentileri hakkında bilgi edinilerek, elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin gereksinimlerine yönelik iyileştirmeler önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal konfor, iç mekân, planlama, ergonomi, kullanıcı memnuniyeti. 


Keywords: