BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge Kandemir
MEKAN TASARLAMA EYLEMİ VE EĞİTİMİNE KARMAŞIKLIK TEORİSİ ÜZERİNDEN ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM
 
Yaşanan toplumsal değişimler ele alınan konuların doğasını değiştirerek, tasarımcıların bu konularla başa çıkmasında yeni yollar aramasına neden olmaktadır. Karmaşık, bulanık, öngörülemeyen ve değerleri çoğulcu olan konularla uğraşan tasarımcılar, rasyonel tasarım metodları yaratma ya da kullanma çabasından uzaklaşarak yeni sorgulama ortamları ve araçları yakalama arayışı göstermektedir. Bu noktada ilkin tasarımın doğasının farkına varılması; daha büyük ve tutarlı bir eylemi kapsadığının keşfedilmesi önemli hale gelmektedir. Bu çerçevede ele alınan çalışmanın amacı, genelde tasarlama, özelde ise mekan tasarlama eyleminin yükümlülüklerinin sorgulanarak mekan tasarımı eğitimine yönelik yeni-yeniden önem kazanan temel değerlerin ortaya konulmasıdır. Bu yönde Karmaşıklık Teorisi, kesinlik içermeyen, doğrusal olarak ilerlemeyen, esnek, açık sonlu, belirsizlikler taşıyan ve yaratıcı yeni yollar ortaya koyan düşünce biçimiyle, mekan tasarımı eğitimi için “öze yönelik çağdaş bir yaklaşım” geliştirilmesinde önemli bulunarak değerlendirilecektir. Husserl (1950) “Her edimsel cogito (düşünce)’nun özü-nün onun her zaman bir- şeyin bilinci olması” olduğunu ifade etmektedir. Mekan tasarlama eyleminin özünün ya da altında yatan bilincin ise ilişkiler ağına dayalı olduğu görülmektedir. Bu öz Findeli (2001)’nin ifadesiyle görünmez ilişkilere olanak tanıyacak ve bu ilişkileri anlayacak bir sistem teorisi içermekte olup, tasarım eğitiminin, daha önce olduğundan farklı olarak daha karmaşık ve anti-rasyonel hale getirecek bir yaklaşım içermektedir. Bu çerçevede Karmaşıklık Teorisi üzerinden Tasarlama eylemi için eleştirel bir sorgulama ortamın yaratılması, özü gereği karmaşık bir yapıya sahip olan Mekan Tasarlama eylemi için çağdaş bir yaklaşım biçimi yakalanmasında önemli bulunmaktadır. Bu doğrultuda ele alınan çalışmada, tasarım eğitiminin yükümlülüklerinin sorgulanarak mekan tasarımı eğitimde yeni-yeniden açığa çıkan temel değerlerin ilişkiler üzerinden ortaya konulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Mekan Tasarımı, Mekan Tasarımı Eğitimi, Karmaşıklık Teorisi 


Keywords: