BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki ÇİZMECİOĞLU, Senanur KERETLİ
TASARIMDA ÇİFTLER DENGESİ
 
Tasarımda denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir biçimde, eşit ağırlıkta yerleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Simetrik denge, hayali bir çizgi ya da düzlemle ayrılmış iki yönlü biçim benzerliği olarak tanımlanır. Merkezi simetri, karakterce aynı olan unsurların bir merkezden çarkı andıran kompozisyonda ve güneş ışınlarına benzer biçimde etrafa dağılarak bir denge sağlanmasıdır. 1933 yılında İngiliz Fizikçi Paul Dirac, kainatta bütün varlıkların daima zıt olan ikizi ile beraber çift olarak yaratıldığını keşfetti, buna «Parite Kuralı» adını verdi ve Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Kur’an-ı Kerim’de ‘Arzın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.’(Yasin Suresi, 36/36) gibi bir çok ayetlerde her şeyin çift yaratıldığı ifade edilmiştir. Burada toprağın çıkardığı, nefislerdeki ve bunların dışındaki nice çiftlerden bahsedilmektedir. Çift, birbirine yakın, birbirine benzer, birbirine zıt, birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilgili her hangi iki şey demektir. Birbirinin aynısı olan ikiz bir varlık çift olduğu gibi, pozitif-negatif gibi birbirine zıt veya kadın-erkek gibi birbirini tamamlayan insanlığın iki cinsi veya birbiri ile ilgili herhangi iki şey de çift sayılabilir. Tasarımda simetrik, ikiz veya birbirini tamamlayan çiftlere dayalı denge, birlik, uyum, düzen ve huzur sağlar. Denge, dürüstlük, güvenilirlik ve saygınlığın psikololojik simgesidir. Bu bildiride, çiftler manzumesi olan kainattaki doğal örnekler incelenerek, mühendislik ve mimarlık alanlarında çiftlere dayalı nasıl mükemmel ve dengeli bir tasarım geliştirilebileceği konusu ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasarımda Denge, Simetrik Denge, Merkezi Simetri, Parite Kuralı, Çiftler Manzumesi. 


Keywords: