BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İ. Oğuzata ÜNVEREN, H. Meltem GÜNDOĞDU
TEKİRDAĞ MERKEZ KENT KİMLİĞİNİN MEKÂNA YANSIMASI
 
Her insanın kendine ait bir karakteri ve özelliği olduğu gibi kentlerinde kendilerine ait özellikleri vardır. Kent kimlikleri, kentlerin bulundukları coğrafya, sosyo-kültürel yapı, tarihsel süreçler, kentsel gelişim ve yönelimleri ile şekil alırlar. Bu çalışmanın temel amacı; Tekirdağ merkezi kent kimliğinin mekâna nasıl yansıdığını, fiziksel ve sosyo-kültürel çevrenin birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu açıklamak ve bu etkileşim sonucu kentsel kimliğin zamansal süreç içerisinde nasıl değiştiğinin ortaya çıkartılmasıdır. Araştırma alanı olarak seçilen, Tekirdağ ili, tarihsel süreçten payını alarak gelişimi sırasında kimliksizleşen bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan gözlemsel analizlere göre, gerek yerleşimin kendisi, gerekse kent merkezi olarak ele aldığımız bölgede, kentsel kimliğin mekâna yansıması, kent-mekan ve insan ilişkileri açısından önemli bir sorundur. Bu sorun temelinde, tarihsel süreçte mekânsal, sosyal ve kültürel değişim ile oluşan Tekirdağ kent merkezinde; insanların kenti nasıl algıladığı, Tekirdağ’da kent kullanıcıları için kentsel bir kimliğin oluşup oluşmadığı, kentsel imgelerin mekâna etkisi ve bu etki sonucu kentsel kimliğin tarihsel süreç içerisindeki değişimini kent kullanıcıları aracılığı ile sorgulayarak, kent kimliğini ortaya çıkarmak, korumak ve daha algılanabilir hale getirmek için neler yapılabilir tartışmasını gündeme getirmek çalışmanın temel hedefleridir. Çalışmada, algılanan kent kimliğini ortaya koymak için gözlem-anket yöntemlerinden faydalanılmış, aynı zamanda tarihsel süreç içerisinde kent kimlik ögeleri değişimi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Kimlik, Tarihsel Süreç, Fiziki Mekan, Sosyo-Kültürel Yapı, Kentsel Kimlik Ögeleri, Tekirdağ Kent Merkezi 


Keywords: